สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 377 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.99 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 278 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 73.55 ของจำนวนหลังคาเรือน

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์