วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
28 กันยายน 2565

6


วิสัยทัศน์ อบต.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง

องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลังได้กาหนดวิสัยทัศน์ (VISION) เพื่อพัฒนาตาบลทุ่งบุหลัง ดังนี้

"ตำบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนากลุ่มอาชีพ สังคมสันติสุข"

2. พันธกิจ (ภารกิจ) การพัฒนา

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุ่งบุหลังเป็นตาบลแห่งการท่องเที่ยวที่ประทับใจ

2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพให้กับประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นชุมชนก้าวหน้าและน่าอยู่

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.6 ส่งเสริมการกีฬาให้เป็นที่นิยมของประชาชนเพื่อนาไปสู่การแข่งขันในระดับต่างๆ

2.7 ส่งเสริม สนับสนุนและฟื้นฟู การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตาบล

2.9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตาบล สนับสนุนและรณรงค์การเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย