ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสตูล

2023-02-10

สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

2023-09-24

สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) สำนักปลัด เทศบาลตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดปัตตานี

2023-09-13

เทศบาลตำบลเวียง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2023-09-19

สำนักงานเทศบาลตำบลนาแว

จ้างบริการปรับปรุงโดเมนเว็บไซต์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

2023-11-13